Ubytovací řád Krušnohorského penzionu Javor

 • Ubytování hostů v penzionu se poskytuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde ubytovatel se zavazuje poskytnout hostu přechodné ubytování a host se zavazuje ubytovateli zaplatit za ubytování a poskytnuté služby.

 • Smlouva o ubytování je uzavřena písemně, nebo ústně.
  Písemně: Host objedná ubytování emailem, objednávkovým formulářem nebo
  SMS zprávou (zde uvede svou emailovou adresu). Emailem mu bude zaslána nabídka, popř. Ubytovací poukaz.
  Ústně: V případě telefonické rezervace, nebo rezervace méně než 8 dní před plánovaným příjezdem.

 • K okamžiku uzavření smlouvy o ubytování dochází za současného splnění následujících podmínek:
  buď
  doručení písemného potvrzení rezervace ubytovateli a zaplacení stanovené zálohy
  nebo
  předání / převzetí klíče od pokoje(ů) a zaplacení ceny ubytování

 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v penzionu, je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby.

 • Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen ubytovateli písemně nebo telefonicky odstoupení od smlouvy oznámit. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek.

 • V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování v den objednaného nástupu, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši ceny noclehu za objednaný pokoj na 1 noc.

  • Při zrušení rezervace hostem více než 30 dní před příjezdem se storno poplatek neúčtuje.

  • Při zrušení rezervace hostem 15 – 30 dní před příjezdem činí storno poplatek 50% z výše uhrazené zálohy.

  • Při zrušení rezervace hostem méně než 15 dní před příjezdem, činí storno poplatek 100% z výše uhrazené zálohy.

 • Čas příjezdu je mezi 16 a 18 hodinou. Jiný čas je třeba předem dohodnout.

 • Přihlášení hosta na recepci host předloží průkaz totožnosti, ubytovatel ověří totožnost hosta a povinné údaje zaznamená do evidence ubytovaných.
 • Platba za ubytování Při nástupu k ubytování host uhradí cenu popřípadě doplatek ceny za ubytování a ubytovací poplatek městu.

 • Předání klíče od pokoje, vstupních dveří a lyžárny / kolárny. Vstup do vnitřních prostor penzionu a pokojů je povolen pouze na recepci přihlášeným osobám.

  • seznámit se s ubytovacím řádem, požárním řádem, evakuačním plánem a zásady třídění odpadu a dodržovat je

  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku a ubytovací poplatek dle vyhlášky města Horní Blatná č 1/2020

  • řádně užívat prostory urče k ubytování, zajistit udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách určených k ubytování

  • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození

  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil(y)

  • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby hlukem

  • při pobytu se zvířetem zajistit, že zvíře bude výhradně ve svém pelechu (ne na posteli nebo křeslech)

  • uhradit škodu, kterou způsobí doprovázené zvíře ubytovateli, nebo jinému hostu

  • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, vypnout elektřinu v pokoji prostřednictvím centrálního vypínače u vstupních dveří do pokoje a uzavřít okna

Rodiče jsou plně odpovědní za bezpečnost a chování svých dětí, zajistí zejména že:

 • děti neobtěžují ostatní hosty svým chováním nebo hlukem

 • děti se nepohybují v prostorách penzionu (budova a přilehlé pozemky) bez přímého dozoru odpovědné osoby.

 • Neničí zařízení penzionu ani zeleň a pohybují se výhradně v prostorách k tomu určených.

  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, zasahovat do instalací apod.)

  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování

  • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci

  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě

  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách penzionu a to se souhlasem ubytovatele

  • ponechávat nezletilé osoby na pokoji bez dozoru odpovědné osoby

  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání

  • umístit v prostorách penzionu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu. Zvíře nesmí nechat na pokoji bez dozoru

  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití

  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem

  • kouřit – včetně elektronických cigaret a vodních dýmek. To neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem

  • používat otevřený oheň

 • Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce

 • Penzion neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu a odložených , pokud tyto věci nebyly uloženy na místě k tomu vyhrazeném

 • Za škody způsobené hostem na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů

 • Vstup na okolní pozemky penzionu, zahradu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta

 • Host je povinen opustit pokoj kde je ubytovaný nejpozději do 10:00 hodin

 • Host uzavře v pokoji vodovodní uzávěry, vypne elektřinu v pokoji prostřednictvím centrálního vypínače u vstupních dveří do pokoje, uzavře okna, uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci penzionu, pokud není domluveno jinak

 • Před odchodem z penzionu host uhradí útratu za poskytnuté služby a stravu

 • Penzion zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • Za účelem Evidence ubytovaných, Hlášení pobytu cizinců a Vytvoření rezervace jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození, e-mailová adresa, telefon, číslo osobního dokladu, podpis a to na základě zákona č.565/1990Sb. O místních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů), zákona č.326/1999Sb. O pobytu cizinců na území ČR a na základě oprávněného zájmu, získané od hosta
 • Osobní údaje hostů mohou být poskytnuty MěÚ Horní Blatná pro účely výběru ubytovacího poplatku. Osobní údaje cizinců jsou předávány cizinecké policii ČR
 • Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat / uchovávat po dobu 6 let. (dle zákona)
 • Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem , jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování
 • Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovatel poskytl. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 • Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Skip to content