Ubytovací řád Krušnohorského penzionu Javor

Komentovaný výběr základních pravidel.
Oficiální verze ke stažení na konci každé stránky

 • Ubytování hostů v penzionu se poskytuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde ubytovatel se zavazuje poskytnout hostu přechodné ubytování a host se zavazuje ubytovateli zaplatit za ubytování a poskytnuté služby.

 • Smlouva o ubytování je uzavřena písemně, nebo ústně.
  Písemně: Host objedná ubytování emailem, objednávkovým formulářem nebo
  SMS zprávou (zde uvede svou emailovou adresu). Emailem mu bude zaslána nabídka, popř. Ubytovací poukaz.
  Ústně: V případě telefonické rezervace, nebo rezervace méně než 8 dní před plánovaným příjezdem.

 • K okamžiku uzavření smlouvy o ubytování dochází za současného splnění následujících podmínek:
  buď
  doručení písemného potvrzení rezervace ubytovateli a zaplacení stanovené zálohy
  nebo
  předání / převzetí klíče od pokoje(ů) a zaplacení ceny ubytování

 • Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v penzionu, je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby.

 • Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen ubytovateli písemně nebo telefonicky odstoupení od smlouvy oznámit. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek.

 • V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování v den objednaného nástupu, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši ceny noclehu za objednaný pokoj na 1 noc.

  • Při zrušení rezervace hostem více než 30 dní před příjezdem se storno poplatek neúčtuje.

  • Při zrušení rezervace hostem 15 – 30 dní před příjezdem činí storno poplatek 50% z výše uhrazené zálohy.

  • Při zrušení rezervace hostem méně než 15 dní před příjezdem, činí storno poplatek 100% z výše uhrazené zálohy.

 • Čas příjezdu je mezi 16 a 18 hodinou. Jiný čas je třeba předem dohodnout.

 • Přihlášení hosta na recepci host předloží průkaz totožnosti, ubytovatel ověří totožnost hosta a povinné údaje zaznamená do evidence ubytovaných.
 • Platba za ubytování Při nástupu k ubytování host uhradí cenu popřípadě doplatek ceny za ubytování a ubytovací poplatek městu.

 • Předání klíče od pokoje, vstupních dveří a lyžárny / kolárny. Vstup do vnitřních prostor penzionu a pokojů je povolen pouze na recepci přihlášeným osobám.

  • seznámit se s ubytovacím řádem, požárním řádem, evakuačním plánem a zásady třídění odpadu a dodržovat je

  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku a ubytovací poplatek dle vyhlášky města Horní Blatná č 1/2020

  • řádně užívat prostory urče k ubytování, zajistit udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách určených k ubytování

  • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození

  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil(y)

  • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby hlukem

  • při pobytu se zvířetem zajistit, že zvíře bude výhradně ve svém pelechu (ne na posteli nebo křeslech)

  • uhradit škodu, kterou způsobí doprovázené zvíře ubytovateli, nebo jinému hostu

  • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, vypnout elektřinu v pokoji prostřednictvím centrálního vypínače u vstupních dveří do pokoje a uzavřít okna

Rodiče jsou plně odpovědní za bezpečnost a chování svých dětí, zajistí zejména že:

 • děti neobtěžují ostatní hosty svým chováním nebo hlukem

 • děti se nepohybují v prostorách penzionu (budova a přilehlé pozemky) bez přímého dozoru odpovědné osoby.

 • Neničí zařízení penzionu ani zeleň a pohybují se výhradně v prostorách k tomu určených.

  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, zasahovat do instalací apod.)

  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování

  • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci

  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě

  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách penzionu a to se souhlasem ubytovatele

  • ponechávat nezletilé osoby na pokoji bez dozoru odpovědné osoby

  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání

  • umístit v prostorách penzionu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu. Zvíře nesmí nechat na pokoji bez dozoru

  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití

  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem

  • kouřit – včetně elektronických cigaret a vodních dýmek. To neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem

  • používat otevřený oheň

 • Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce

 • Penzion neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu a odložených , pokud tyto věci nebyly uloženy na místě k tomu vyhrazeném

 • Za škody způsobené hostem na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů

 • Vstup na okolní pozemky penzionu, zahradu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta

 • Host je povinen opustit pokoj kde je ubytovaný nejpozději do 10:00 hodin

 • Host uzavře v pokoji vodovodní uzávěry, vypne elektřinu v pokoji prostřednictvím centrálního vypínače u vstupních dveří do pokoje, uzavře okna, uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci penzionu, pokud není domluveno jinak

 • Před odchodem z penzionu host uhradí útratu za poskytnuté služby a stravu

 • Penzion zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • Za účelem Evidence ubytovaných, Hlášení pobytu cizinců a Vytvoření rezervace jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození, e-mailová adresa, telefon, číslo osobního dokladu, podpis a to na základě zákona č.565/1990Sb. O místních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů), zákona č.326/1999Sb. O pobytu cizinců na území ČR a na základě oprávněného zájmu, získané od hosta
 • Osobní údaje hostů mohou být poskytnuty MěÚ Horní Blatná pro účely výběru ubytovacího poplatku. Osobní údaje cizinců jsou předávány cizinecké policii ČR
 • Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat / uchovávat po dobu 6 let. (dle zákona)
 • Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem , jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování
 • Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovatel poskytl. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 • Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Nezávazná poptávka
včetně dětí s nárokem na lůžko
Zde vyberte preferovaný typ pokoje. Pokud nevyberete žádný, nebo pokud vámi vybraný pokoj bude obsazen, nabídneme vám jiný, podle našeho názoru nejvhodnější pokoj.
Prosíme zkontrolujte si správnost emailové adresy - je to hlavní komunikační kanál
Pro případ nutnosti rychlého spojení, nebo vysvětlení nejasností